تبلیغات
بیمه -فروش-بازاریابی - قانون ایمنی راهها و راه آهن - (پرداخت دیه به کشته شدگان در ازادراه ها)

بیمه -فروش-بازاریابی

همین حالا انجام بده!

قانون ایمنی راهها و راه آهن

 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 - آزاد راه به راهی اطلاق می شود كه حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یك شانه حداقل به عرض 3 متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور و در تمام طول آزاد راه از هم كاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط به وسیله راه های فرعی كه از زیر یا بالای آزاد راه عبور كند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نكند.

ماده 2 - هر آزاد راه كه با خصوصیات فوق ساخته شده یا بشود از تاریخی كه وزارت راه و ترابری اعلام كند مشمول مقررات این قانون می باشد.

ماده 3 - وزارت راه و ترابری مكلف است در هر آزاد راه حداقل و حداكثر سرعت همچنین انواع وسائط نقلیه ای كه عبور آنها مجاز نیست با نصب علائم مشخص كند و نیز كلیه علائم مربوط به مقررات رانندگی و محلهای توقف مجاز و سایر علائم لازم را كه برای پیشگیری از خطرات احتمالی تصادف لازم است در طول راه برای اطلاع رانندگان نصب كند.

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ماده 4 - ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در آزاد راه ها و همچنین توقف وسائط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است .

هر گاه به جهات مذكور حادثه ای واقع شود كه منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز كه وسیله نقلیه او مجاز به حركت در آزاد راه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت . ولی در هر حال مكلف است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مامورین انتظامی اطلاع دهد. عدم مسئولیت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.

تبصره 1 - وزارت راه و ترابری مكلف است محل های توقف ضروری مجاز وسائط نقلیه در طول آزاد راه ها را ایجاد كند.

تبصره 2 - وسائل نقلیه غیر مجازی كه به طور موقت و به سبب ضرورت و ماموریت های ضروری می بایست در بزرگراه تردد نمایند ، فقط با اجازه وزیر راه و ترابری و یا معاونین راهداری  و حمل و نقل جاده ای و پایانه ها وی و یا بالاترین مقام اجرایی ادارات كل راه و ترابری استانها در حوزه استحفاظی خود و با نصب تابلو "عبور آزاد از بزرگراه " در پشت وسیله نقلیه كه به وسیله پلیس راه به راننده تحویل و اخذ خواهد شد، می توانند وارد بزرگراه شوند. تابلو فوق الذكر به تعداد لازم توسط وزارت راه و ترابری تهیه و تحویل پلیس راه می گردد.

تعیین حداقل و حداكثر سرعت آن گونه وسائل طبق آیین نامه ای خواهد بود كه به تصویب وزارت راه و ترابری می رسد.

تبصره 3 - مامورین سازمان های دولتی و انتظامی و یا افرادی كه به سبب ضرورت جهت انجام ماموریت و ارائه خدمات در سطح یا حاشیه بزرگراهها به صورت پیاده تردد یا توقف می نمایند با رعایت ضوابط ایمنی در صورت بروز حادثه از شمول حكم ماده 4 مستثنی می باشند و مسئولیت راننده مقصر وسیله نقلیه مجاز كه منجر به تصادف شده است ، به قوت خود باقی است .

تبصره 4 - وسایل نقلیه غیر مجاز به عبور از آزادراه ها كه طبق این ماده واحده مجوز عبور می گیرند، موظف هستند از خطوط مجاز در آزادراه ها عبور و مرور نمایند.

ماده 5 - دولت می تواند با تصویب كمیسیون مسكن وشهرسازی وراه وترابری وكمیسیون امور اقتصادی ودارائی وتعاون مجلس شورای اسلامی برای آزاد راه ها عوارض مناسبی تعیین و وصول كند.

ماده 6 - اقدام به هر گونه عملیاتی كه موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هر گونه مستحدثات یا درختكاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قانونی آزاد راه ها و راه های اصلی و فرعی و راه آهن كه میزان هر یك به طریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابری آگهی می شود بدون اجازه وزارت راه و ترابری ممنوع است .

تبصره 1 - وزارت راه و ترابری مكلف است به حضور نماینده دادسرا و در نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یا درختكاری و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورت مجلس راسا قلع و آثار تجاوز را محو كند.

تبصره 2 - اشخاص ذینفع می توانند به مراجع دادگستری مراجعه كنند دادگاه خارج از نوبت به اینگونه پرونده ها رسیدگی نموده و حكم لازم را صادر می كند.

تبصره 3- دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینه ها ، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی متقضی صادر خواهد نمود .

تبصره 4 - ماموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه آهن و ماموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و راه آهن وحریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند .مأمور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محكوم خواهد شد.

تبصره 5- برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد متر (500متر) از بالا دست و یك كیلومتر از پایین دست پلها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محكوم خواهند شد . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 79)

ماده 7- ریختن زباله ، نخاله ، مصالح ساختمانی ، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شیئی دیگر در راهها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هر گونه عملیات كه موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه میشود و نیز ایجاد را دسترسی ممنوع است .

تبصره 1- مرتكبان جرایم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتكب یا مرتكبین ، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یك ماه تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار (500000) تا پنج میلیون (5000000) ریال محكوم خواهند شد . در مورد اخیر با جبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد .

تبصره 2- ایجاد راه دسترسی به حریم و گذرگاه مناسب، درختكاری و عبور دادن تاسیسات از عرض راه و راه آهن و نصب تابلو در حریم آنها با اجازه وزارت راه و ترابری مجاز است . در موارد اضطراری به منظور ترمیم تأسیسات عمومی كه از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با كسب موافقت وزارت راه و ترابری و ضمن رعایت كلیه نكات ایمنی اقدام خواهد نمود .

تبصره 3- وزارت راه و ترابری مكلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تأسیسات و تجهیزات ایمنی كه در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیكی و لوله های آب ، گاز و فاضلاب و كابل برق و مخابرات و غیره و هر گونه عملیاتی كه منجر به بروز هزینه و خسارت گردد ، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد در صد (100%) آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 79)

ماده 8 - هر گاه در طول خطوط راه آهن از طرف رانندگان وسائل نقلیه راه آهن بر اثر رانندگی وسائل مزبور قتل یا جرح یا ضرب واقع شود باید وسیله نقلیه متوقف گردد و ضمن مبادرت به كمكهای نخستین در مورد مجروحین و مصدومین صورت مجلس در محل حادثه به وسیله مامورین انتظامی راه آهن و مامورین مربوط راه آهن تنظیم و پس از تحقیقات اولیه از راننده و مطلعین در صورتی كه به سبب حادثه جسد یا اجسام دیگری روی خطوط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسایل نقلیه راه آهن باشد مامورین پلیس انتظامی راه آهن آن را به محاذات محل به خارج خط در نقطه مناسبی انتقال داده و بلافاصله قطار و وسیله نقلیه را حركت دهند. مامورین پلیس انتظامی راه آهن موظفند آثار و علائم موجود را در محل حادثه حفظ كرده و مراتب را در صورت وقوع قتل فورا به مقامات قضایی برای حضور و انجام تشریفات قانونی گزارش دهند.

ماده 9 - راه آهن دولتی ایران مكلف است در طول راه آهن معابر و گذرگاه های مجاز برای افراد و وسایل نقلیه را با نصب علامات مشخص كند.

ماده 10 - عبور از روی خطوط راه آهن و ورود در محوطه ایستگاه ها و كارخانه ها و تاسیسات فنی راه آهن به استثنای سكوهای مسافری و امكنه و گذرگاه ها و معابر مجاز واقع در ایستگاه ها و در طول خطوط ممنوع است جز برای آن عده از مامورین راه آهن كه بر حسب وظیفه مجاز به ورود و عبور می باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود.

ماده 11 - عبور هر گونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری از یك طرف خط آهن به طرف دیگر در غیر محلهای مجاز ممنوع است و متخلف از این امر مسئول هر گونه پیشامد و خسارت وارده می باشد.

تبصره 1 - تخلف از مقررات این ماده مستوجب پانصد ریال جزای نقدی است .
ترتیب رسیدگی به تخلف مزبور به نحوی است كه در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب سال 1350 مقرر گردیده و تا تشكیل گارد ترابری موضوع ماده (16) قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری افسران یا درجه داران دیپلمه پلیس انتظامی راه آهن و در نقاطی كه پلیس انتظامی راه آهن نباشد افسران یا درجه داران دیپلمه پلیس راه ژاندارمری كشور وظایف مذكور در آن قانون را انجام خواهند داد و پس از تشكیل گارد ترابری حق رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم با افراد دیپلمه گارد مذكور خواهد بود.

تبصره 2 - هرگاه عبور وسایط نقلیه موجب خرابی یا انحراف قسمتی از ریل و همچنین خاكریز و سایر تاسیسات مربوط به راه آهن گردد راننده وسیله نقلیه به پرداخت جزای نقدی از 1000 ریال تا 5000 ریال و جبران خسارت وارده محكوم می شود.

تبصره 3 - وجوه حاصل از اجرای تبصره یك به حساب خزانه داری كل منظور خواهد گردید.

ماده 12- از تاریخ تصویب این قانون غرامت موضوع ماده (13) قانون كیفر بزه های راه آهن مصوب فروردین ماه 1320 از پانصد ریال تا پنج هزار ریال خواهد بود و تجاوز به محدوده ایستگاه ها در حكم تجاوز به حریم خط آهن می باشد.

تبصره  - حدود ایستگاه راه آهن عبارت است از محوطه ای كه مورد نیاز راه آهن بوده و بر اساس نقشه های مصوب راه آهن قانونا به تصرف و تملك راه آهن درآمده باشد و به وسیله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص می شود.

ماده 13 - تبصره ذیل به ماده 21 قانون بزه های راه آهن اضافه می شود:

تبصره - تعقیب متهم در دادگستری موكول به شكایت راه آهن خواهد بود.

تبصره 2- حسب درخواست شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، مرجع قضائی صالح دستور لازم را مبنی بر همكاری و نظارت مأموران نیروی انتظامی با آن شركت جهت ایجاد نظم به منظور انسداد محلهای تردد غیر مجاز صادر میكند . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 79)

ماده 14 - هر گاه بر اثر عبور انسان یا دام یا وسیله نقلیه ای كه حركت آن بستگی به راه آهن ندارد و برخورد آن با وسائل نقلیه مجاز راه آهن در روی خط آهن حادثه ای منجر به قتل یا جرح یا ضرب یا خسارت مالی شود راننده مجاز كه بر حسب وظیفه رانندگی وسائل نقلیه راه آهن را روی خط آهن به عهده دارد در صورتی كه نظامات و مقررات مربوط را رعایت نموده باشد مسئولیتی نخواهد داشت . عدم مسئولیت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.

ماده 15 - وزارت راه و ترابری مكلف است هنگام ایجاد راههای جدید و راه آهن ، گذرگاههای ضروری و مجاری لازم را در نظر گرفته و موجبات ارتباط دو طرف را احداثی را به نحو مقتضی فراهم كند . وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امكانات ارتباطی و وزارت نیرو در مورد تأمین روشنائی راهها مكلفند حسب اعلام وزارت راه و ترابری و در چهارچوب مقررات موجود اقدام كنند .

 

ماده 16 - خارج از محدوده شهرها در مناطقی كه هیات وزیران تصویب و وزارت راه و ترابری اعلام می نماید احداث دیوار به ارتفاع بیش از یك متر در اراضی و مستحدثاتی كه تا فاصله هفتاد متر از انتهای حریم راه آهن و آزاد راهها و راههای اصلی واقع شده ممنوع است مگر برای اراضی واقع در مسیر طوفان شن كه به منظور جلوگیری از ورود توده های شنی مالكین حسب مورد با اخذ پروانه از ادارات راه یا راه آهن می توانند به احداث آن اقدام نمایند.

با متخلفین حسب مقررات تبصره های یك و دو ماده 6 این قانون رفتار خواهد شد.

تبصره – لغو شد.

ماده 17- ایجاد هرگونه ساختمان و دیواركشی و تاسیسات به شعاع صد (100) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های كشور و در طول كنارگذرهائی كه وزارت راه و ترابری احداث نموده یا مینماید و یا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع میباشد .
وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (1) ماده (6) قانون ایمنی راهها و راه آهن اقدام كند .

با تصویب این ماده تبصره ذیل ماده(15) لغو میگردد .

تبصره 1- وزارت راه و ترابری مكلف است نوع كاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن های كشور به عمق صد (100) متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و از متقاضیانی كه بر حسب ضرورت وفق ماده (15) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهی را بر اساس آیین نامهای كه به تأیید هیئت وزیران میرسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صددرصد (100%) آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند .

تبصره 2- نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راه آهن تا شعاع صد (100) متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذكور اعمال میشود .

به وزارت یاد شده اجازه داده میشود به منظور ایجاد هماهنگی بر اساس موارد موضوع تبصره (1) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات به متقاضیان اقدام نماید . بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای لازم را از مراجع مربوط اخذ نمایند .

تبصره 3- ایجاد تأسیسات عمومی نظیر خطوط آب ، برق ، فاضلاب ، نفت ، گاز ، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هریك ، تابع آئین نامه ای است كه ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه و ترابری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 79)

ماده 18- وزارت جهادسازندگی همچنان عهده دار وظایف مربوط به برنامه ریزی ، احداث ، نگهداری و مرمت راههای روستائی بوده و با متجاوزین به حریم راههای روستائی برابر ماده (6) همین قانون و تبصره های ذیل آن اقدام خواهد نمود . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 79)

ماده 19- وزارتخانه های راه و ترابری و جهادسازندگی مكلفند علائم افقی و عمودی و تجهیزات ایمنی لازم را در طول هر یك از راههای مربوط مشخص و در محلهای مورد نیاز نصب و اجراء نمایند .

تبصره – وزارتخانه های مذكور مكلفند برای انجام عملیات احداث و مرمت و یا نگهداری راههای مربوط علائم ایمنی لازم را نصب نمایند چنانچه بر اثر كوتاهی در بكاربردن علائم یاد شده خسارتی به اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) وارد شود هر یك از وزارتخانه های یاد شده حسب مورد موظف است از مطالبات پیمانكار یا اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه ، خسارت وارده را پرداخت نماید و چنانچه مأموران دولت یا پیمانكاران مرتكب تقصیر شده باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استیفاء خواهد نمود . (الحاق بموجب قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 79)نویسندگان

نظرسنجی

  مطالب این وبلاگ چه نیازی از شما را تامین می کند؟درج تبلیغ در انتهای پستهای وبلاگ


کافه بازاریابی

مرکز آموزش عالی علم و فن آوری شمس

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


خبرنامه وبلاگ

Powered by WebGozar